Nieuws, tips & waarschuwingen

(EX-)WERKNEMER BETAALT HET RECHERCHEBUREAU!
WORDT Ú AL GEHOLPEN...?
LIEGEN OVER CV WORDT LASTIGER
WERKNEEMSTER TREITERT LEIDINGGEVENDE
BEDRIJVEN DOEN STEEDS VAKER BEROEP OP PARTICULIER BUREAU
SOLLICITATIE-SCREENING IS GEEN OVERBODIGE LUXE
OM ZIEK VAN TE WORDEN
INTEGRITEIT EN DUIDELIJKHEID
FRAUDE: 5 MILJARD EURO

 

 

 

 

  

 

(ex-)Werknemer betaalt het recherchebureau. 

]Een man werkt als werkplaatsreceptionist bij een autobedrijf en wordt eind 2009 wegens malversaties op staande voet ontslagen. De reden is dat hij bij verschillende gelegenheden enkele honderden euro’s uit de fooienpot en uit de kas van de werkplaats had gestolen.

Ook zijn privé-tankbeurten en diverse goederen werden door hem weggeschreven op de rekening van enkele zakelijke laese-klanten. Via een particulier recherchebureau kwam de werkgever erachter dat de werkplaatsreceptionist dat had gedaan.
Het recherchebureau declareert de kosten voor de werkzaamheden bij de werkgever.
De werkgever wil dit bedrag via een rechtszaak op de (ex-)werknemer verhalen.

De rechter stelt vast dat door de diefstal (of verduistering) de werknemer zich niet alleen in strijd met zijn arbeidsovereenkomst heeft gedragen, maar ook een onrechtmatige daad heeft gepleegd.
De schade moet op grond van art. 6:74 Burgerlijk Wetboek in beginsel worden vergoed.
De werkgever voert aan dat in de onderneming, waar meer dan honderd mensen werken, geruchten de ronde deden dat er werd gestolen.

Uit een intern onderzoek bleek dat die geruchten juist waren. Maar de dader kon niet worden gevonden. Om die zo snel mogelijk op te sporen en daardoor de schade te beperken, heeft de werkgever een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld.
Als hij de politie erbij had gehaald, zou het veel langer hebben geduurd, als deze al tijd gehad zouden hebben om een onderzoek te doen binnen een private onderneming …
Zodra de dader bekend was, is het onderzoek door het particulier recherchebureau gestopt.

De rechter achtte een en ander volkomen proportioneel.
De werknemer had toen hij hoorde dat een extern onderzoeksbureau werd ingeschakeld, direct kunnen zeggen dat hij de dader was. Dan hadden de meeste kosten voorkomen kunnen worden!
Gezien alle omstandigheden van het geval, ziet de rechter geen aanleiding om het bedrag van de vordering te matigen.
De ex-werknemer werd veroordeeld tot het vergoeden van de gemaakte onderzoekskosten.
Hij moest bovendien de proceskosten betalen.

NTW 10-01 © Van Maanen Projecten. Bron: Kantonrechter Bergen op Zoom.

 

Wordt ú al geholpen ...? 

Een filiaal van een keten van elektronica-winkels in het zuiden van het land had te kampen met kasverschillen. 

Dit probleem bestond al langere tijd en ooit had de bedrijfsleider een personeelslid hierop aangesproken, toen deze een ongebruikelijke transactie had verricht.
Maar de werknemer in kwestie kon destijds een redelijke verklaring geven voor deze handeling; in ieder geval had de bedrijfsleider op dat moment te weinig reden om hiertegen op te treden. 

Omdat de kasverschillen niet vanzelf ophielden(!), werden wij ingeschakeld voor het doen van een onderzoek. Hierbij werd de eerdere verdenking voor kennisgeving aangenomen. 

Met onze ogen gericht op de verkoop-medewerkers in het algemeen en de voornoemde werknemer in het bijzonder, startten wij ons interne onderzoek.
Hierbij werd ons al snel duidelijk dat de administratieve afhandeling van de verkopen, ruilingen, reparaties en onkosten in sommige gevallen vrij merkwaardig was.
Niet dat alles op voorhand tegen de voorschriften in was, maar wel zodanig ondoorzichtig, dat frauduleuze handelingen hiermee wellicht in de hand werden gewerkt. 

Uiteindelijk bleek niet alleen de verkoper, die onder verdenking stond, maar 4 van de 5 verkopers stelselmatig fysiek geld uit de kassa weg te halen!
En niet eens zo zeer uit onvrede of geldgebrek, maar feitelijk omdat het gewoon zo makkelijk was. 

Uit de gesprekken, die wij met de betrokken personeelsleden voerden, bleek later bovendien dat 2 van de 4 personen deze werkwijze al eerder hadden toegepast en al bij eerdere werkgevers uiteindelijk tegen de lamp waren gelopen.
Ook hier gold wederom het aloude spreekwoord: “Ben je betrapt bij de ene baas en heb je dus pech, dan haal je ’t gewoon bij de volgende weg!” 

Het laat zich raden (toch?) wat onze adviezen waren na afronding van het onderzoek, waarbij de betrokken figuren uiteraard op staande voet werden ontslagen, met een terugbetalings-regeling onder de arm: 

- heldere en eenduidige instructies voor iedereen m.b.t. kassa-handelingen
- het goede voorbeeld geven aangaande contante uitbetalingen en/of declaraties
- functie-scheiding aanbrengen in de geld- en goederenstroom
- gedegen onderzoek (laten) doen naar het arbeidsverleden van sollicitanten.

We hadden nog wat tips en adviezen, maar die houden we graag een beetje exclusief voor onze klanten, zodat ook zij in de toekomst beter de mogelijkheid hebben onregelmatigheden buiten de deur te houden of om de rotte plekken uit hun organisatie te kunnen snijden ... 

NTW 05-28  © Van Maanen Projecten.

 

Liegen over CV wordt lastiger 

Een prettig sollicitatiegesprek en mooi CV volstaat vaak niet meer voor een nieuwe baan. Liegende sollicitanten vallen steeds vaker door de mand.
Dat komt doordat bedrijven bij een toenemend aantal functies eisen dat kandidaten zich laten screenen.

Resultaten van de sollicitatie-screenings wijzen uit dat zeker 60% procent van de kandidaten behoorlijk overdrijft bij het geven van een overzicht van wat ze tot dan toe hebben gepresteerd (Curriculum Vitae). 

Zij schilderen voormalige functies en prestaties mooier af dan ze in werkelijkheid zijn.
25 procent van hen maakt zich zelfs schuldig aan bedrog en misleiding!
Zo verzinnen sollicitanten studies en referenties of kopen zij diploma's.
Soms is men ook niet helemaal eerlijk over het verloop van de carrière tot dan toe c.q. over de reden van vertrek bij de vorige werkgever.

Dat zeggen recherchebureaus die zijn gespecialiseerd in het screenen van personeel. Zij constateren een stijging van het aantal onderzoeken naar de antecedenten van sollicitanten.
Daarbij wordt de persoonlijke achtergrond van een sollicitant tegen het licht gehouden en wordt de informatie op zijn CV nauwkeurig gecontroleerd.

Vooral bij banen waarbij financiën, waardevolle goederen en/of bedrijfsgevoelige informatie een belangrijke rol spelen, willen werkgevers steeds vaker weten wie ze in huis halen.
Overigens zijn financiële instellingen sinds vorig jaar wettelijk verplicht personeel op 'integriteits-gevoelige functies' te screenen.
De Rabobank bijvoorbeeld heeft daarop besloten al haar nieuwe personeel te laten screenen.

Volgens de recherchebureaus is het liegen bij sollicitaties niet gebonden aan opleiding of positie binnen een bedrijf.
Tot de figuren die zich vergrijpen aan grove onwaarheden behoren zowel “goedkope” magazijnmedewerkers, als “dure” managers.  

Werkgevers vertrouwen dus steeds minder op een glanzend CV en een prettig gesprek; en dat is maar goed ook, want een bewust en integer personeelsbeleid is een absolute vooorwaarde voor een gezonde bedrijfsvoering.

NTW 05-30 Bron: Het Parool/Nederlands Dagblad. © Van Maanen Projecten.

 

 

Werkneemster treitert leidinggevende 

Een hoofd van een afdeling in een ziekenhuis ontvangt “beschadigende” berichten via de e-mail.
Hij verdenkt een collega-medewerkster van het sturen hiervan, omdat hij ooit met haar een relatie had gehad. 

Er wordt een recherchebureau ingeschakeld.
Uit onderzoek komt inderdaad vast te staan, dat de voornoemde dame de afzender van de betreffende e-mailtjes zou zijn.
Vervolgens vraagt de directie van het ziekenhuis een ontslagvergunning aan voor deze vrouw, op basis van de uitkomsten van het onderzoek. 

Eenmaal voor de kantonrechter komt de vrouw echter met een contra-rapport, dat zou “aantonen” dat zij onschuldig zou zijn. 

De kantonrechter constateert op zijn beurt dat de afzender van de bewuste e-mailtjes wel erg veel weet over het privé-leven van de leidinggevende.
En hij hecht vervolgens toch meer waarde aan het eerste rapport; dat van het recherchebureau.
De werkneemster werd uiteindelijk ontslagen zonder ontslag-vergoeding.  

NTW 05-31 Bron: Kamerkrant Rijnland. © Van Maanen Projecten.


Bedrijven doen steeds vaker beroep op particulier bureau 

Steeds vaker schakelt een bedrijf een particulier beveiligingsbedrijf in als er een strafbaar feit is gepleegd of als de werkgever daarvan sterke vermoedens heeft.
Ook wordt veelvuldig een beroep gedaan op een particulier recherchebureau ter voorkoming van criminaliteit. De politie wordt daarbij op een zijspoor gezet.

Bij de particuliere bedrijven staat doelmatigheid en klantbehandeling in het middelpunt.
Verder werken ze sneller en vaak ook efficienter dan de politie.
De opkomst van de particuliere veiligheidszorg is niet alleen maar positief. Organisaties die goed in hun slappe was zitten, kunnen dit betalen terwijl armlastiger bedrijven zich noodgedwongen enkel tot de politie kunnen wenden. De VPB is van mening dat er een centrale registratie moet komen van de zaken die door haar leden worden behandeld. Deze registratie dient dan toegankelijk te zijn voor politie en justitie, zodat het bevoegd gezag haar overzicht niet kwijt raakt. 

Van Maanen Projecten voert recherche-onderzoeken uit, regelmatig ook in overleg en samenwerking met de politie, tegen werkbare tarieven, zodat ook kleinere organisaties zich kunnen wapenen tegen (interne) criminaliteit.

NTW 05-24  Bron: Kamerkrant. © Van Maanen Projecten.

 

Sollicitatie-screening is geen overbodige luxe 

Het gebeurt niet vaak dat cv`s van kandidaten voor topfuncties worden gecontroleerd.Terwijl het wel zou moeten.  

Uit onderzoek van KPMG blijkt dat slechts zo`n 25% van de bedrijven antecedenten checkt, terwijl ongeveer 30% van de sollicitanten niet altijd waarheidsgetrouw is.  

Over opleidingen, diploma`s of hoogte van het salaris wordt wel eens gelogen.
Een dr. of drs. verschilt maar een letter, maar maakt wel degelijk wat uit. Veel bedrijven vinden screening te duur. De overheid doet vaak wel aan screening.  

Particuliere onderzoeksbureaus worden meestal pas ingeschakeld als er al een incident geweest is. Het bureau mag dan bekijken of de andere, overgebleven, managers of directieleden wel bonafide zijn. Vaak komt de bedrijfsspion of fraudeur er zonder noemenswaardige problemen mee weg. Veel bedrijven willen niet aan de grote klok hangen dat zij een adder aan hun borst hebben gekoesterd. Niet-integer gedrag oogluikend toestaan, is soms ook een manier om de werkgever aan je te binden.
Veel ellende kan worden voorkomen wanneer kandidaten vooraf worden gescreend. Ook Van Maanen Projecten screent kandidaten, zowel voor topfuncties als andere, minder voor de hand liggende, vertrouwelijke functies.
Iedere werknemer kan grote schade aanrichten binnen een onderneming, zowel op financieel, emotioneel als sociaal gebied; deze “eer” is niet alleen weggelegd voor de directie-leden …

NTW 05-23  Bron: Elan. © Van Maanen Projecten.

 

OM ZIEK VAN TE WORDEN

Minder subsidie, hogere lasten, afkalving van het sociale stelsel, criminaliteit, ziekteverzuim; het lijkt allemaal de laatste tijd niet zo belangrijk meer.

Als ondernemers hebben we het nu voornamelijk druk en zijn we druk met het melden dat we het zo druk hebben.
Daarnaast hebben we de grootst mogelijke problemen om personeel te vinden, waardoor we het eigenlijk alleen nog maar drukker krijgen.
Vinden we dan eindelijk personeel, dan zetten we die snel aan het werk en dan gaan we zelf weer zaken doen, die waren blijven liggen.
We maken ons dan niet meer druk om het personeel, want tenslotte hadden we het al zo druk.
En daar gaat het fout!

Geen aandacht voor het personeel betekent geen toezicht, geen waarborg voor een constante kwaliteit, geen aandacht voor zorg en motivatie van het personeel.
Dit zorgt in veel gevallen voor een (te) hoge werkdruk, voor demotivatie onder het personeel, dat zich in de steek gelaten voelt en dat zorgt niet zelden voor ziekteverzuim.
Eigenlijk zijn we dan weer bij het begin van het verhaal aangeland!

Maar in feite zijn we nog slechter af dan bij het begin; want in plaats van zonder personeel worden we dan geconfronteerd met ziek en/of gedemotiveerd personeel, een interne kostenpost erbij.
En vergeet ook de beïnvloeding van het overige personeel niet en de mogelijke afname van loyaliteit in het algemeen.
Soms krijg je ook nog eens te maken met premie-verhogingen van Arbodiensten en ziekteverzuim-verzekeringen.

Als wij dan weer in de krant moet lezen, dat slechts 9% van de ondernemers (in het MKB) zich zorgen maakt over het ziekteverzuim, kunnen we het toch niet laten om hier weer eens over te beginnen.
In dat zelfde bericht viel ook te lezen, dat ruim 80% van die ondernemers geen idee heeft van de kosten, die daarmee gepaard gaan.

Gelukkig kropen de onderzoekers van de Rabobank voor u achter de calculator en becijferden, dat 1 zieke werknemer in een bedrijf met 5 man personeel een schade-post oplevert van 45.000 euro. (Ik ga ervan uit, dat dit een bedrag per jaar is bij een even zo lange ziekte-periode, want dat vergaten ze even te melden).
Wat ze wel aangaven, is dat dit bedrag exclusief de vervangingskosten en het produktie-verlies zou zijn. Of dit laatste nu helemaal reëel is, weet ik zo net nog niet maar het feit, dat de heren ondernemers hier nauwelijks besef van hebben, stemt me al droevig genoeg.

Tekort aan personeel kost omzet, dat klopt, maar het verwaarlozen van het zittende personeel kost nog veel meer.
In de loop der jaren hebben wij vele bedrijven meegemaakt, die zich maar bleven afvragen, waar hun grote (voorraad)verschillen vandaan kwamen of waarom de omzet zo achter bleef.
In veel gevallen was het personeel zo gedemotiveerd geraakt, dat men het niet meer zo nauw nam met de bedrijfsbelangen.
En ook toen al werd het belang van personeelszorg behoorlijk onderschat.
En ook al kon men wèl vasthouden aan de geldende normen en waarden, de terugval van produktiviteit was toen ook al merkbaar, wanneer het management niet voldoende aandacht schonk aan het personeel en de mensen niet stimuleerden in hun werk-uitvoering.

Net zoals toen kan dit ook nu een behoorlijke stijging van het ziekteverzuim tot gevolg hebben, met alle nare personele en financiële consequenties vandien.

Net zoals toen is personeelszorg het begin van de oplossing:
zorgvuldig aanstellingsbeleid, heldere functie-omschrijvingen, duidelijke taakverdeling, reële beloningen en verantwoordelijkheden, goede arbeidsomstandigheden en vooral waardering voor de mensen, die samen met u zorgen voor de continuïteit van uw onderneming.
Want, zoals u inmiddels hopelijk weer inziet, van ziekteverzuim van uw personeel wordt u niet gezonder!

NTW 01-13 Bron: © Van Maanen Projecten.


INTEGRITEIT EN DUIDELIJKHEID

De kranten hebben nog nooit zo vol gestaan over gedragingen en regelingen omtrent arbeidsverhoudingen als in het afgelopen jaar.
Waar veel gewerkt wordt moet natuurlijk ook goed overleg plaatsvinden over hoe al dat werk in goede banen geleid moet worden.
Ook de verdeling van het werk is van belang, zowel voor de continuïteit van het bedrijf als voor het welzijn van de werknemers.
Dat veiligheid en gezondheid belangrijke speerpunten dienen te zijn, is eenvoudig te deduceren uit de publicaties rondom (de kosten van) het ziekteverzuim.

Wanneer de hoofdlijnen goed geregeld lijken te zijn binnen organisaties, worden soms randverschijnselen naar de voorgrond gehaald, niet in de laatste plaats door de vakbeweging. Er is tenslotte altijd wel een CAO aan vernieuwing toe.
En zo niet, dan is er wel een of andere maatschappelijke instelling als bijvoorbeeld het College Bescherming Persoonsgegevens (de Voormalige Registratiekamer), die verzint dat het anders zou kunnen, zoals met de hele discussie rondom het E-mail gebeuren op het werk.

Privé telefoneren op het werk moet kunnen, E-mailen moet kunnen, internet-gebruik moet kunnen en ook op andere terreinen moeten de werkgevers maar zorg dragen voor een betere balans tussen werk en privé.
Persoonlijk zijn wij van mening, dat de balans nu al een beetje zoek is; er moeten allerlei regelingen in het leven worden geroepen, maar controle op die regelingen zou dan weer uit den boze zijn.
Men vergeet even, dat het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan voor werknemers weer een extra tijdsdruk op de ondernemingen legt: zowel aan werkgevers- als aan werknemerskant. Er gaat gewoon weer veel werktijd verloren.

Natuurlijk moeten algemene en specifieke arbeidsomstandigheden op een meer dan redelijk niveau gebracht worden, maar de keerzijde van deze grappen worden vaak genegeerd.
Werknemers in een buitendienstfunctie kunnen ook niet altijd zomaar bellen of E-mailen en moeten hun privé-zaakjes snel tussendoor of gewoon in eigen tijd regelen.
Waarom moet een PC-privé project nou gepaard gaan met de verdwijning van duizenden pakken papier op het ministerie?
Waarom wordt zo'n schadepost (ook door de overheid zelf) voor kennisgeving aangenomen en hebben wij  niets gelezen over een onderzoek naar deze diefstallen?

In plaats van te investeren in de "privétisering" van de werkomgeving zou men wellicht beter kunnen investeren in integriteit binnen de eigen organisatie.
En dat is niet iets wat je kan opleggen, wat je collectief kan regelen, maar dit geschiedt op bedrijfsniveau.

Overleg en bepaal binnen het eigen bedrijf de normen van wat wel en niet de bedoeling is in je eigen organisatie, leg dit vast en draag zorg voor een juiste naleving hiervan.
Iedereen weet dat een bepaald systeem staat of valt met de controle hierop.
Wanneer je het normale patroon, ook op afdelingsniveau, kunt vaststellen, zul je ook eerder de afwijkingen hierin kunnen herkennen.
Hierop kan dan desgewenst nieuw beleid gevormd worden.

De cultuur binnen de organisatie is hierbij van groot belang.
Wat bij de ene vestiging prima werkt, zou bij de andere vestiging problemen op kunnen leveren. Zeker de politiek zou dit moeten herkennen en erkennen. Anders zou je ook maar 1 politieke stroming nodig hebben, of 1 vakbond, wat dacht u daar van!

Als je vroeger op je werk je broodtrommel kwijt was, had je pech en kocht je een nieuwe.
Nu heeft men uitgerekend, dat als dat nu gebeurt, het de werkgever een kostenpost oplevert van 400 - 700 euro.
Dit in verband met het mailtje, dat 100 keer rondgestuurd wordt aan de collega's en de al dan niet grappig bedoelde reply's en forwards, die dit tot gevolg heeft.

Dit moet niet automatisch inhouden dat men moet verbieden om te E-mailen, maar ook niet dat verboden moet worden, om een broodtrommel mee naar het werk te nemen.
Aan u de keus tussen plastic zakjes, papieren zakjes, lunchen buiten de deur, gratis broodtrommels verstrekken, een bedrijfskantine of gewoon goed overleg, om daardoor te komen tot een optimalisering van de integriteit binnen uw organisatie.NTW 01-15 Bron: © Van Maanen Projecten.


FRAUDE: 5 MILJARD EURO

Ja, inderdaad!
Dat is het schade-bedrag wat in de afgelopen jaren verloren is gegaan bij de Europese bedrijven en instellingen.
Niet door extra loonkosten, stakingen, brand of omzetdaling als gevolg van wat voor een economie dan ook, maar puur door diefstal, verduistering, vernieling, oplichting en dat soort zaken.

Daar waar de echte grote bedrijven gemiddeld tussen de 2 en 7 miljoen euro op jaarbasis "kwijtraken", moeten Nederlandse bedrijven in het MKB tot ook al gauw rekening houden met een verliespost van tussen de 50.000 en 150.000 euro per jaar. Met aangiftes en dadergericht onderzoek door de bedrijven zelf komt slechts in een magere 10% van de gevallen de helft van de buit terug.

Steeds meer directies van bedrijven (40%) beseffen nu wel, dat fraude in het algemeen een ernstige bedreiging vormt voor de continuïteit van de onderneming, maar slechts 22% van de heren managers hebben enige kennis en kunde van het oppikken van signalen, die op fraude kunnen wijzen.
De rest is daar simpelweg niet in geschoold, heeft er ook weinig feeling mee en heeft er al helemáál geen tijd voor!

Ook in de interne onderzoeken, die wij uitvoeren komt dan ook naar voren, dat de uiteindelijke ontdekking van de strafbare feiten in het merendeel van de gevallen meer een kwestie van geluk dan wijsheid is. Men stuit na lange tijd op iets raars; men kan de brand blussen en de schade opmaken.

Beter is natuurlijk om door direct en gericht onderzoek, nog voor een en ander naar buiten is gebracht, te bekijken waar de zwakke plek zich bevond en hoe deze ook voor de toekomst zoveel mogelijk uit te kunnen sluiten.
Het alert reageren, zowel intern als extern, zal een betere uitwerking en uitstraling hebben naar de omgeving.
Herziene procedures, maatregelen en nieuw beleid zullen strikt en duidelijk moeten zijn, als waarborg voor de toekomst van de onderneming.

De helft van de bedrijven, waar het recente onderzoek zich op richtte, gaf aan slachtoffer te zijn geworden van enige vorm van fraude binnen de poorten.
Wij zeggen met name binnen de poorten, omdat 63% van de ontdekte fraude was veroorzaakt door het eigen personeel.

Een reden temeer om intern onderzoek door een extern onderzoeksbureau als bijvoorbeeld het onze te laten uitvoeren.
Wij (en anderen hopelijk ook) hebben een veel neutralere kijk op de organisatie en zijn niet belast met het (kunstmatig) in stand houden van onderlinge banden binnen de organisatie.
Dit betekent niet dat wij over de heersende bedrijfscultuur heen walsen, maar dat we daar juist dankbaar gebruik van kunnen maken om de aard, inhoud en werking van de structuren zichtbaar te maken, zonder gekleurd te zijn door een verleden.
Door het reguliere, vaste patroon vast te stellen kunnen afwijkingen daarin ook eerder worden gesignaleerd.
Dat is de eerste stap om met open vizier naar een eerlijke en duidelijke bedrijfsvoering te komen, waarin voor fraude geen ruimte meer vrij wordt gehouden.

Wij kunnen het misschien het beste aangeven met een actueel gegeven:

1. eerst nadenken over het risico van brandgevaar in je bedrijf,
2. dan kijken waar je mogelijke brandhaarden zitten,
3. onderzoek of een echte brand denkbaar is en wat de schade zou kunnen zijn,
4. doe vervolgens aan preventie en laat ons de juiste brandblussers neerzetten,
5. pas dan is het mogelijk om adequaat te blussen en het vuur uit te houden.