Recherche-onderzoek

U bent terecht gekomen bij een groep van zeer gedreven en enthousiaste veiligheids-adviseurs en Particulier Onderzoekers, allen met minimaal 25 jaar ervaring in tactisch en technisch recherche-werk. De partners met wie wij samenwerken zijn als Particulier Recherche- en Onderzoeksbureau erkend door het Ministerie van Justitie, met de bijbehorende POB-vergunning. Als gevolg van de werkzaamheden worden veelal ook privacy-gevoelige gegevens vastgelegd. Ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zijn deze Recherche-registraties aangemeld en geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
 

Vanzelfsprekend worden de voorkomende werkzaamheden uitgevoerd conform de Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus. Deze gedragscode is opgesteld door de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (VPB), in overleg met de overheid.

http://www.vanmaanenprojecten.nl/site/images/recherche-pics/vergrootglas.jpg

Vervolgens heeft de Minister van Justitie de gedragscode verplicht gesteld voor alle vergunningsplichtige recherchebureaus.
De Privacygedragscode is openbaar en te vinden op www.justitie.nl, de website van het Ministerie van Justitie.


Met ons hele team van veiligheids-specialisten kunnen wij u discreet en deskundig bijstaan met o.a.:
 

Observatie-onderzoeken
Een zeer beproefde en effectieve methode om vast te stellen en te controleren of de feiten wel in overeenstemming zijn met hetgeen u wordt verteld of hetgeen aan u wordt gerapporteerd.

http://www.vanmaanenprojecten.nl/images/recherche-pics/OBS..gif

 

Zijn er signalen van onrechtmatigheden of vermissingen, dan stellen wij deze vast en leveren het benodigde bewijs om hier snel en adequaat een einde aan te kunnen maken. 
Wilt u graag weten of uw vermoedens juist zijn?
Wilt u zekerheid over de tijdsbesteding en de handel en wandel van uw (buitendienst)medewerkers?
In korte tijd schetsen wij u een duidelijk beeld van de werkelijkheid!

 

(Interne) Diefstal-onderzoeken
Weinig zaken zijn zo frusterend als diefstal of fraude, veroorzaakt door het eigen personeel.
Het zijn ook geen zaken die je als werkgever van de daken schreeuwt, maar wel zaken die om een vakkundige en onbevooroordeelde aanpak vragen.
Diefstal is (helaas) van alle tijden, komt in alle bedrijfstakken voor en ook in alle lagen van de organisatie.

 

http://www.vanmaanenprojecten.nl/site/images/recherche-pics/Interne%20diefstal.jpg

 

Wilt u zelf bepalen waar uw geld en goederen naar toe gaan?
Wilt u uw medewerkers recht in de ogen kunnen aankijken?
Laat ons de rotte plekken uit uw organisatie snijden!

 

Informatieve onderzoeken
Vaststellen van onregelmatigheden of fraude is één ding; het op juiste wijze een slechte situatie tot een goed einde brengen is weer wat anders ... een vak apart.
Niet zelden zijn opdrachtgevers nogal emotioneel betrokken bij de ontdekking van frauduleuze handelingen binnen de eigen organisatie.
Dat is natuurlijk begrijpelijk, maar niet altijd verstandig.
Een kleine procedure-fout is zo gemaakt, wanneer men in het eigen bedrijf geconfronteerd wordt met malversaties.
Daarom kunt u de gesprekken en interviews met de betrokkenen beter aan professionals overlaten.
Dit voorkomt onnodige schade-claims en langdurige (en kostbare!) juridische procedures achteraf. 
Wilt u goede juridische ondersteuning?
Wilt u de zaak direct weer op orde hebben zodat u zo snel mogelijk weer terug kunt keren naar de orde van de dag?
Onze mensen zorgen voor een correcte arbeidsrechterlijke afhandeling!

 

Administratieve onderzoekenhttp://www.vanmaanenprojecten.nl/site/images/recherche-pics/Scan-corruptie.JPG
Zó is het gezegd, zó wordt het geschreven en zó zal het zijn!
Deze oude Romeinse zegswijze klinkt prachtig, maar werkte in die tijd waarschijnlijk ook al niet feilloos.
En zeker in de moderne, complexe organisaties van tegenwoordig is datgene wat op papier staat en afgesproken is niet bij voorbaat altijd de waarheid.
Niet zelden komen wij er tijdens onze onderzoeken achter, dat vermeende diefstallen toe te schrijven zijn aan administratieve fouten.
Tekorten blijken dan geheel of gedeeltelijk te zijn ontstaan door het niet of niet juist naleven van de voorschriften en bestaan dus in meer of mindere mate alleen op papier. 
Wilt u weten of uw cash-flow problemen (mede) veroorzaakt worden door een administratief probleem?
Wilt u een twee-ledige oplossing voor een eenduidig probleem?
We duiken er graag voor u in!

 

Technische ondersteuning
Soms is niet alles met het blote oog waar te nemen of vast te stellen. Soms is niet alles direct verklaarbaar.
Op dat moment maken ook wij gebruik van technische hulpmiddelen om het onzichtbare zichtbaar te maken.
http://www.vanmaanenprojecten.nl/site/images/recherche-pics/Plaatje%20Camera.jpg

Ter ondersteuning en als er geen andere mogelijkheden meer zijn om de feiten op een andere wijze boven tafel te krijgen, zetten wij op verzoek de moderne digitale techniek in om aloude kunstjes in beeld te krijgen.
Wij gaan,op deze plek, hier niet teveel over uitwijden, maar u kunt erop vertrouwen dat het werkt!

 

Preventie-adviezen
Als wij pas ingeschakeld worden als de onregelmatigheden reeds hebben plaatsgevonden, is preventie op dat moment even niet aan de orde. Kennelijk hebben de bestaande preventieve maatregelen bij de opdrachtgever niet gewerkt of waren deze er niet of te weinig.
Uiteraard sluiten wij een repressief recherche-onderzoek niet af zonder naar de toekomst te hebben gekeken.

http://www.vanmaanenprojecten.nl/site/images/recherche-pics/geld.JPG

 

http://www.vanmaanenprojecten.nl/site/images/recherche-pics/dubbelmoraal.jpgMet heldere preventieve adviezen proberen wij te bereiken dat onze opdrachtgevers fraude en onregelmatigheden buiten de deur kunnen houden; het liefst voordat de problemen zich hebben voorgedaan, maar zeker na afronding van een intern onderzoek. Hierbij houden wij desnoods de volledige geld- en goederenstroom tegen het licht om voor u uit te zoeken, waar de zwakke punten zich (kunnen) bevinden. Een open deur is een open deur, dat is waar. Maar ook onduidelijke of rammelende procedures veroorzaken regelmatig problemen, waar in eerste instantie meestal niet aan gedacht wordt.

Gewenning, gewoonterecht, bedrijfsblindheid, een slechte sfeer of een nare cultuur binnen de organisatie, het slechte voorbeeld van collega’s en leidinggevenden ... allemaal kunnen deze zaken uw reguliere bedrijfsvoering ernstig verstoren.

 

Wilt u een gezonde bedrijfsvoering en onderneming?
Wilt u een streep halen door een donker verleden en werken aan  een zonnige toekomst voor uw organisatie?
Wij ook!