MENTALITEITSTRAININGEN. 

 
Ondernemingen zijn mensen. 
Ondernemende mensen maken iets of voeren iets uit en maken dit bekend; 
ze doen er iets mee, ze lenen het uit, ze verkopen het, ze helpen anderen ergens mee.  
Kortom, ze creëren een behoefte en voorzien in die behoefte. 

Ze doen dit volgens hun eigen ideeën, hun eigen waarden en normen en zoals zij denken dat goed is. Of zoals hun afnemers het willen hebben. 
Want als ze doen wat de klanten willen, dan gaat het goed met de onderneming en dus ook goed met de ondernemer. 

Als je bedrijf groeit en je moet andere mensen bij het bedrijfsproces gaan betrekken, spreekt het vanzelf, dat die mensen volgens dezelfde principes te werk gaan, om het doel en de continuïteit van de onderneming te waarborgen. 

Maar andere mensen hebben andere ideeën, andere waarden en normen. 
Die moeten zij (gedeeltelijk) opzij zetten, om zich te conformeren aan de wensen van iemand anders, met andere belangen. 
Ze krijgen daar wel iets voor terug, namelijk een betaling. 
Daarmee kunnen zij dan weer hun eigen ideeën en wensen uitvoeren.

 
Maar toch heeft die aanpassing in het gedrag en het handelen van mensen, die ombuiging naar de maatstaven van een ander, grote gevolgen voor het functioneren en de denkwijze van die persoon.  
Die persoon wil ook zijn eigen visie uitdragen, maar kan dat niet, omdat er sprake is van een werkgever-werknemer relatie. 

En daar kunnen de problemen ontstaan. 
De werknemer voelt zich beknot in zijn vrijheden: de vrijheid van het uitdragen van de eigen denk- en handelswijze en de vrijheid om zelf verantwoordelijk te kunnen zijn voor zijn eigen bestaan. 
Ook al betreft het maar een aantal uren per week, het roept bij de mens tegenstrijdige gevoelens op.

 
De werknemer zou zich eigenlijk zelfstandig moeten voelen. 
Hij of zij zou als ondernemer moeten kunnen functioneren en de werkgever als zijn of haar klant moeten zien, maar dat gevoel is niet voor iedereen bereikbaar. 
De mensen, die dat gevoel wel hebben, worden door zichzelf in staat gesteld om optimaal als werknemer te kunnen functioneren.
 
Een ondernemer/werkgever kan dus de hulp inroepen van een werknemer, maar kan nooit volledig hetzelfde gevoel bij die werknemer overbrengen en hetzelfde enthousiasme. 

Zij worden dus nooit één met elkaar, maar staan in een relatie tot elkaar. 

Omdat zij beiden een eigen en dus ander uitgangspunt beleven, kunnen zij nooit hetzelfde persoonlijke doel bereiken. 
Ze hebben namelijk een verschillend vertrekpunt, vanaf een ander station. 
Wel kan worden afgesproken samen naar een gemeenschappelijk doel te streven. 

Het gaat dus om de samenwerking tussen mensen, die verschillende invalshoeken hebben en andere redenen hebben, om een bepaald doel te bereiken. 

Met de doorbraak van de individualisering van de maatschappij is men zich ook bewust geworden van de zin van personeelszorg. 

Daar waar vroeger de boekhouder alle zaken rondom het personeel regelde, zo even tussen neus en lippen door, is nu een aparte P&O-organisatie opgezet, met als doel het stroomlijnen van alle personele aangelegenheden en het bevorderen van de samenwerking tussen alle mensen, die samen werken. 

Met de huidige flexibilisering van arbeid  komen de vertrouwde arbeidsverhoudingen en arbeidsnormen nog meer onder druk te staan en wordt het steeds moeilijker het personeel op een lijn te krijgen. 

Op vele plaatsen in het bedrijfsleven, maar ook bij overheidsdiensten en andere instellingen, zie je dan ook problemen ontstaan .

 
Bij reorganisaties, het herverdelen van werk en als gevolg van groter personeelsverloop en flexibele arbeidscontracten veranderen vaak de arbeidsomstandigheden. 
Dit gaat veelal ten koste van de arbeidsrust en de samenwerking. 

Anders werken vraagt een ombuiging van het personeel. 
 

 
Een andere denk- en handelswijze, waar wij hiervoor al over spraken. 
Mensen moeten nu met een ander doel gaan werken, iets vreemds, iets nieuws. Weer moeten ze een stukje van eigen persoonlijkheid inleveren en zich schikken naar de doelen en de wensen van een ander. 
Niet alleen voorgeschreven door de eigen directie, maar ook nog door eigen collega's of nog erger, door mensen van buitenaf. 

De veilige werkplek moet plaats maken voor een onduidelijke, onzekere toekomstvisie. 
Veel mensen kunnen hier maar moeilijk aan wennen en houden vast aan de oude doelen en de oude waarden.  
Anderen weigeren soms zelfs hieraan te wennen en willen de cultuur-omslag niet maken, omdat ze dit als bedreigend ervaren. 
Als een bepaalde (werk) situatie lange tijd voortgeduurd heeft en/of mensen zijn 'vastgeroest' in hun functie en handelswijze, lopen zij de kans steeds verder af te dwalen van de bedrijfsdoelen. 

Zij doen het wel op hun manier, dat ging tenslotte altijd nog goed en iedereen was gelukkig. 
Bovendien hadden ze vroeger nooit gezeur en regelden ze alles zelf, lekker veilig, hun eigen bedrijf, hun eigen afdeling, hun eigen regels. 

Zeker in het bedrijfsleven, maar ook op andere werkplekken, heeft dat regelmatig tot nare bijwerkingen geleid. 

Afnemende productie, langere wachttijden, diefstal en fraude, koffiecultuur en algehele demotivatie sneden en snijden nog steeds diep in op de arbeidsvreugde en de bedrijfsresultaten. 

Om dit te voorkomen of te veranderen moet het personeel (opnieuw) bekend gemaakt worden met de bedrijfsdoelen en de manier om deze doelen te bereiken.  

Ze moeten zich weer bewust worden van het feit, dat het succes van de onderneming of hun afdeling mede afhangt van hun inspanningen. En dat zij als leverancier van arbeid en inzet daarmee ook hun eigen succes mede bepalen. 

Niet het zoveelste pep-praatje van de eigen directie of de eigen collega's, want vaak wordt dat niet meer als zoete koek geslikt, zeker niet als een organisatie lange tijd in een afdwalende bedrijfscultuur heeft verkeerd. 

Iedere actie en iedere beslissing werkt door tot in de kern van het bedrijf.  

Als die kern aangetast wordt, zal dat voor het hele bedrijf merkbaar zijn. 
De afnemers en de leveranciers worden ook geconfronteerd met  negativiteit en zullen afhaken of gaan klagen. 
De klaag-cultuur wordt overgenomen en doorgespeeld en persoonlijke onrustgevoelens worden ineens belangrijker dan de bedrijfsdoelen. 
Die negatieve spiraal veert ongehinderd door totdat het te laat is. 

Iedereen verliest. 

Met onze mentaliteitstrainingen proberen wij uw personeel bovenstaande zienswijze duidelijk te maken. 
We helpen met het hernieuwd kiezen voor succes; zakelijk en dus ook persoonlijk. 

De 'oude cultuur'-gedachte en de 'laat maar waaien'-mentaliteit heeft hen ook persoonlijke schade toegebracht. 

Alles wat je doet, doe je uiteindelijk voor jezelf, volgens je eigen ideeën. 
Vanaf een ander vertrekpunt dus, vanaf een ander station, maar iedereen weet zijn bestemming en wil die bereiken. 

Deze mentaliteitstrainingen kunnen zeer intensief zijn, zowel voor onze consultants als voor uw personeel. 
Ze kunnen wat stof doen opwaaien. 

Het is ook zeker niet ondenkbaar, dat het management en/of de directie betrokken worden bij de trainingen. 
Dat ook van hun een ombuiging gevraagd zal worden. 
Managers zijn ook mensen, die net zo goed eens de plank mis kunnen slaan. 
Vandaar dat wij vooraf duidelijk met u afstemmen, wat u wel en wat u vooral niet wilt.

 
© Van Maanen Projecten,

Terug naar diensten uitgebreid